Herinrichting Klinkenbergerplas

Voortgang

Aanleg Klinkenbergerplas start in augustus

Op 9 mei 2017 stelde het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest de Nota zienswijzen en daarmee het ontwerp Klinkenbergerplas definitief vast. Nu bekend is hoe het recreatiegebied er precies uit zal zien, kan na de zomer de aanleg starten. Wethouder natuur en groen Jos Roeffen: “Het gebied rondom de grote en kleine plas biedt straks voor elk wat wils. Ik verheug me erop om het ontwerp, dat nu nog alleen op papier staat, straks werkelijkheid te zien worden.”

Eerder werd na zienswijzen vanuit betrokkenen al een aanpassing in het ontwerp doorgevoerd. De hond mag loslopen tussen 1 oktober en 1 april op het pad vanaf het strand achter de natuurspeelplaats langs naar de parkeerplaats. De laatste stap om te komen tot het definitieve ontwerp was het verwerken van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad. Deze input vanuit de gemeenteraad leidde niet tot verdere aanpassingen in het ontwerp. Sommige wensen waren al in het ontwerp opgenomen. In andere gevallen was dat niet mogelijk of kon de input meegenomen worden in nadere afspraken en het verdere proces.

Zo vroeg de gemeenteraad aandacht voor de mogelijkheid om het struinpad tussen de twee plassen te voorzien van schelpen en voor de bruikbaarheid van de halfverharde paden voor mensen in bijvoorbeeld een scootmobiel of met een kinderwagen. Het college vindt dat een laag schelpen op het struinpad niet past bij dat deel van het gebied. Ook is het niet nodig omdat vlakbij het halfverharde pad loopt. De kwaliteit van deze halfverharding heeft zeker de aandacht, zodat deze paden voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Een ander belangrijk onderwerp was de handhaving. Bij het nieuw ingerichte gebied horen nieuwe gebruiksregels. Regelmatige handhaving zorgt ervoor dat het gebied voor iedereen aantrekkelijk en schoon blijft. In de begroting is al rekening gehouden met extra toezicht in het eerste jaar. Daarna is in de begroting een basisbedrag voor handhaving opgenomen.

De gemeenteraad benoemde de mogelijkheid om in gesprek met Vrij Groen te komen tot een plek voor de biodiversiteitstuin bij de plas. Vrij Groen heeft echter niet meegedaan aan het lange participatietraject voorafgaand aan het ontwerp en de tuin is daarom niet ingepast. Wel gaat de gemeente met de initiatiefnemers in gesprek over andere opties elders in het dorp.

Het college zal zeker, zoals de gemeenteraad ook aangeeft, de gebruikersgroepen actief blijven betrekken bij de uitvoering en het toekomstig beheer van het gebied. Daarnaast blijft er nadrukkelijk aandacht voor de waterkwaliteit. Dit gebeurt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat toezicht houdt op de waterkwaliteit.

Bekijk ook de informatie en bijbehorende tekeningen (let op: door de vele tekeningen is dit een bestand van meer dan 20MB)

 

 

Eerdere berichten

14 maart 2017: Nadere informatie over de losloop- en aanlijnpaden bij de Klinkenbergerplas

Op 16 maart 2017 staat de herinrichting van de Klinkenbergerplas op de agenda van de commissie Ruimte en vervolgens op de agenda van de gemeenteraad op 30 maart 2017. Er zijn de afgelopen weken vragen geweest over de ingeplande paden en de mogelijkheid om daar met de hond te wandelen. Op de onderstaande kaartjes kunt u in één oogopslag zien waar in de huidige (oude) situatie de paden lopen en op welke wijze ze toegankelijk zijn met de hond. Ook ziet u hoe in de nieuwe situatie de paden ingetekend zijn. In de legenda leest u welk type pad ingetekend is en op welke wijze dit pad toegankelijk is voor wandelaars met de (loslopende)hond. Op de grijs ingetekende paden, direct langs de kleine plas en tussen de parkeerplaats en de bult, is de hond alleen aangelijnd welkom. Daar krijgen kwetsbare natuur en andere groepen gebruikers voorrang.

Als u op de kaart klikt, opent er een grotere afbeelding.

Persbericht februari 2017:  Aanpassing ontwerp en gebruik Klinkenbergerplas

Op 21 februari 2017 nam het college van burgemeester en wethouders een besluit over de ingediende zienswijzen. Deze zienswijzen hebben tot aanpassingen geleid op het ontwerp en het gebruik van de Klinkenbergerplas. Het aanlijngebod is aangepast tussen 1 oktober en 1 april op het pad vanaf het strand achter de natuurspeelplaats naar de parkeerplaats. Daar mag de hond buiten het seizoen los. Bij de kleine plas blijft de nadruk op biodiversiteit. Op het pad direct langs de kleine plas is de hond alleen aangelijnd welkom.

Verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen: ‘De Klinkenbergerplas is er voor iedereen. Recreanten, natuurliefhebbers en zeker ook hondenbezitters. We hebben lang gezocht naar het juiste evenwicht tussen verschillende wensen van gebruikers. Loslopende honden gaan niet goed samen met kwetsbare natuur of spelende kinderen. Door een extra hek te plaatsen tussen dit pad en de natuurspeelplaats, maken we het loslooprondje buiten het seizoen alsnog mogelijk.’

Proces

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp herinrichting Klinkenbergerplas begin oktober 2016 voor inspraak vrijgegeven. Nu heeft het college een beslissing genomen over de ingediende zienswijzen en daarmee over een wijziging in het gebruik en de inrichting van een deel van het gebied. Het college stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op de Zienswijzennota Klinkenbergerplas en daarmee op de aanpassingen. Dit onderwerp staat op de agenda van de commissie Ruimte op 16 maart en vervolgens op de agenda van de gemeenteraad op 30 maart 2017. Het college verwacht het ontwerp in april 2017 definitief vast te stellen.

Waarom nu aan de slag bij de Klinkenbergerplas?

Eind 2016 heeft de provincie Zuid-Holland de saneringswerkzaamheden aan de zichtwal bij de kleine plas afgerond. Daardoor is het nu pas mogelijk het gebied als geheel in te richten. Oegstgeest werkt samen met buurgemeenten in het project Leidse Ommelanden aan het versterken van de biodiversiteit en groene-recreatieve routes en verblijfplekken in de omgeving. Het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden biedt Oegstgeest de kans om nu het gehele gebied, inclusief het nog kale gebied rondom de kleine plas, aantrekkelijker te maken voor verschillende doelgroepen zoals natuurliefhebbers, vogelaars, wandelaars, hondenbezitters, sporters en kinderen.

Planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden in het gebied eind augustus 2017.

 

Definitief ontwerp Klinkenbergerplas ter inzage

Het college heeft het definitief ontwerp herinrichting Klinkenbergerplas vastgesteld voor inspraak en het ontwerp ligt van 6 oktober tot en met 16 november 2016 voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt het ook digitaal bekijken:

De toelichting op het ontwerp

De plankaart

Het bijbehorende rapport met aanvullende beelden en omschrijvingen

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken schriftelijk hun zienswijze naar voren brengen. Zie hiervoor www.oegstgeest.nl

 

Voorontwerp herinrichting Klinkenbergerplas gereed

Na een uitgebreid traject met omwonenden en gebruikers van recreatiegebied de Klinkenbergerplas, presenteert de gemeente het voorlopig ontwerp (VO) voor de herinrichting. In dit ontwerp is meer ruimte voor natuur, zijn er meer recreatiemogelijkheden en gaat de gemeente uit van lagere beheerskosten. ‘Ik ben blij verrast door de samenwerking en door het mooie resultaat. We danken alle betrokkenen hartelijk voor hun inbreng en grote inzet’, aldus wethouder Jos Roeffen.

- Voor het definitieve voorlopige ontwerp klikt u hier (er opent een nieuw venster, bestand is 6,4 Mb groot).

- een overzicht van alle doorsnedes rondom de plas kunt u bekijken in deze presentatie (er opent een nieuw venster 20,1 Mb groot).

 

Betrokkenheid van gebruikers en omwonenden

De kernwaarden en uitgangspunten die eerder met betrokkenen afgesproken zijn, vormden de basis voor het ontwerp. Daarnaast kon de gemeente een zeer groot aantal adviezen vanuit de klankbordgroep in het ontwerp opnemen. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen verschillende belangen. We zien in het VO bijvoorbeeld ruimte voor een natuurspeelplaats, een grote verscheidenheid aan verschillende paden, ruimte voor biodiversiteit bij de kleine plas en (speel)ruimte voor honden bij de grote plas.

Door vanaf het begin samen te werken met omwonenden en gebruikers, is het VO zeer compleet geworden. Dit was voor de gemeente een bijzonder proces omdat de kaders wel vaststonden, maar de uitkomsten niet. Er is in eerste instantie veel input geleverd door een groep van ongeveer 75 personen, later door een klankbordgroep van 16 personen.

Verdere proces

Vanwege een zorgvuldige uitwerking van alle onderdelen van het VO en het benodigde overleg met experts om tot een definitief ontwerp (DO) te komen wordt dit niet eind juni, maar begin september gepresenteerd aan alle betrokkenen. Na een inspraaktermijn wordt het DO naar verwachting eind van het jaar vastgesteld en kunnen de werkzaamheden begin 2017 starten.

Leidse Ommelanden

De herinrichting van de Klinkenbergerplas maakt deel uit van de Leidse Ommelanden. Dit samenwerkingsverband tussen Leiden, provincie Zuid Holland en de buurgemeenten richt zich op het behouden en toegankelijk maken van het platteland en de kustzone. Door de aanleg van wandel- en fietspaden, kanoroutes en toeristische voorzieningen kan men in de toekomst volop genieten van het bijzondere landschap.

 

Stand van zaken april 2016

Presentaties themagroepen uit de klankborgroep!

Op maandagavond 11 april 2016 is de klankborgroep herinrichting Klinkenbergerplas voor de tweede keer bijeen gekomen. Tijdens deze avond hebben leden van de vijf themagroepen een presentatie gegeven waarin zij reageerden op het voorlopig ontwerp herinrichting Klinkenbergerplas. In de klankbordgroep is o.a. veel discussie over het aanlijnbeleid. In de onderstaande presentaties wordt het meerderheidsstandpunt van de diverse themagroepen weergegeven. Het voorlopig ontwerp kunt u hier bekijken.

1. Voor de presentatie van de themagroep natuurspelen klikt u hier.

2. Voor de presentatie van de themagroep beheer klikt u hier.

3. Voor de presentatie van de themagroep biodiversiteit klikt u hier.

4. Voor de presentatie van de themagroep ontmoeten en recreëren klikt u hier.

5. Voor de presentatie van de themagroep routes en paden klikt u hier.

De themagroep biodiversiteit heeft ook een advies geschreven. Hun advies kunt u hier lezen. In aanvulling op dit advies is er een nagekomen advies binnengekomen. Dit advies kunt u hier lezen.

De gemeente gaat nu bekijken of en zo ja welke inbreng uit de presentaties verwerkt kan worden in het definitieve voorlopig ontwerp. Op 18 mei wordt het definitieve voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de klankbordgroep.

 

Stand van zaken maart 2016

Voorbereiding bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas.

Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest hebben het voornemen om een bestemmingsplan voor het gebied Oudenhof en Klinkenbergerplas voor te bereiden. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de verouderde status van de geldende bestemmingsplannen in combinatie met de eisen die in de wet ruimtelijke ordening (Wro) worden gesteld aan de ‘houdbaarheid’ van bestemmingsplannen. De gemeente organiseert op 1 maart een inloopavond om u te informeren over de procedure behorende bij het actualiseren van het bestemmingsplan. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen en horen wij graag welke wensen en ideeën u met betrekking tot het plangebied heeft. Voor meer informatie klikt u op http://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/actueel/nieuws/bericht/voorbereiding-bestemmingsplan-oudenhof-en-klinkenbergerplas/.

 

Stand van zaken februari 2016

Uitgangspunten herinrichting Klinkenbergerplas vastgesteld.

Op 2 februari 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de kernwaarden en uitgangspunten vastgesteld voor herinrichting van de Klinkenbergerplas.

De kernwaarden zijn:

a.  ontmoetingsplek

b.  natuurbeleving

c.   grote mate van rust

d.  gevoel van vrijheid

e.  weidsheid

De vastgestelde uitgangspunten (deels nieuw, deels bestendigen van bestaand beleid) zijn:

a.  beplanting geeft richting aan gebruik, variatie in ruig en strak en in natte en droge natuurwaarden;

b.  verschillende typen paden om vrij te bewegen en te struinen;

c.   ruimte voor natuurspelen en -educatie;

d.  plekken voor passend sportief en recreatief gebruik of evenementen (seizoensgebonden);

e.  goede bereikbaarheid en toegang met informatiepaneel;

f.   ook gebruikers dragen zorg voor het gebied;

g.  de inrichting is duurzaam, zowel in materiaalgebruik als in beheer;

h.  wandelronde voor honden blijft behouden, geen zonering;

i.    geen gemotoriseerde activiteiten;

j.    rekening houden met overwinterende watervogels.